0034 606 955 934 steven@florador.be

Algemene voorwaarden-Florador

1. Doel en toepassingsgebied

Florador is een handelsnaam gebruikt door de heer Steven Brouns, woonachtig op 56 avenue G. Crock, 1160 te Oudergem, voornamelijk voor de import en verkoop van bloemen-producten aan groothandelaren en bloemisten, hierna te noemen “koper”. Deze voorwaarden regelen de verhouding tussen Florador en kopers. Hij zal geen uitzonderingen op deze voorwaarden toestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Florador.

2. Offertes en bestellingen

Aanbiedingen die Florador niet binden. Het contract is afgesloten vanaf het moment dat Florador de uitdrukkelijk bestelling van de koper aanvaardt. Florador behoudt zich het recht om de bestelling van de aankoper te weigeren, wanneer de vorige faktuur van de aankoper onbetaald blijft, en dit volgens de overeengekomen betalings periode. Tevens wanneer de koopkracht van de klant twijfelachtig schijnt.

3. Prijs

De aangeduide prijzen, in de aanbieding van Florador, zijn vastgestled op de huidige marktprijzen, zonder BTW. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de invoerrechten, andere belastingen, toeslagen kwaliteitscontrole en / of planten onderzoek, de kosten van het laden en lossen, inpakken, transport, verzekering inbegrepen in de prijs. Florador behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen op basis van veranderingen in de marktprijzen. Als de prijs verandert na het plaatsen van een bestelling, meldt Florador de prijsverhoging aan de aankoper. De laatste heeft een periode van 2 dagen om te bevestigen of de bestelling te annuleren.

Prijzen zijn in Euro’s, tenzij een andere valuta is vermeld op de factuur.

4. Verzending & Snelheden

Levertijden zijn slechts indicatief en dus geen bindende factor voor Florador. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen van de koper.

5. Overmacht, daden van God, vooruitziendheid

Florador kan niet verantwoordelijk gesteld worden zowel op het contractueel of extra contractueel vak, voorlopig of definitief van zijn verplichtingen ingeval de niet-uitvoering, het resultaat is van heirkracht of onvoorzienbaarheid . Zal worden beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, de volgende gebeurtenissen: rellen, oorlog, stakingen, natuurrampen, epidemieën, weg problemen en maatregelen van de overheid, en meer in het algemeen, een oorzaak buiten de redelijke controle van Florador.

Indien de uitvoering van hun verplichtingen, onfhankelijk van de goede wil van Florador niet mogelijk zijn of te kostelijk zijn, verbindt zich Florador met alle goede wil, een eerlijke aanpassing te doen op de contractuele overeenkonsten in een redelijke tijdsovereenkomst, om al zo en juist evenwicht te herstellen.

Bij gebrek van een akkoord in een redelijkuistel, een van de deelnemers kan de opzeg eisen van het contractuele overeenkomst, zonder eender welke vergoeding.

6. Kwaliteit

De door Florador geleverde producten voldoen aan de kwaliteitsnormen voor sierteeltproducten. Als er specifieke fytosanitaire eisen zijn, dient de koper dit aan Florador te melden bij het bestellen. De verpakking is gemaakt in overeenstemming met de gebruiken van de handel in bloemen en planten.

7. Vervoeren

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de transportkosten voor rekening van Florador. De aankoper draagt ​​alle risico’s verbonden aan het transport. In geen enkel geval kan Florador verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging ondergaan tijdens het vervoer, zelfs niet wanneer dit vervoer is gedaan voor hun , voor de rekening van de aankoper.

8. Klachten

In geval van een fout in de levering, gebreken in de geleverde producten of schadeclaim met betrekking tot facturering, moet aanspraak worden gemaakt van de bevindingen van de storing / fout tot twee dagen na de levering van producten of de ontvangst van de betwiste factuur. Klachten kunnen worden gemaakt per fax, e-mail of telefoon. Als de claim wordt gedaan via de telefoon, moet deze schriftelijk worden bevestigd binnen 8 dagen na levering van de producten. De koper moet ook deze gebreken op de vervoersdocumenten melden.

Het einde van deze periodes leidt tot stilzwijgende aanvaarding door de koper van de geleverde goederen, en dus kan de rekening niet worden betwist.

De klachten moeten juist en klaar zijn en Florador behoudt zich het recht een onderzoek te doen naar de waarheid of kan eventueel de geleverde goederen invorderen.

De producten moeten in hun originele verpakking ingevorderd worden.

Volgens artikel 8 van de voorgestelde voorwaarden, draagt de aankoper alleen de verantwoordelijkheid over de beschaging en de risicos van het vervoer, de welke het doel is van de klachten bij Florador.

Vorderingen met betrekking tot een deel van de levering leidt niet tot afkeuring van de gehele zending.

9. Verantwoordelijkheid

Florador is alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid of die van haar werknemers of agenten. Florador is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de geleverde goederen of verrichte diensten, operationeel verlies, winstderving, verlies van productie, verlies van klanten of anderen.

Tenzij anders aangegeven, de door Florador geleverde producten zijn alleen ter decoratie en kunnen niet worden geconsumeerd. Florador is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van verkeerd gebruik van deze producten.

Florador zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van problemen in de groei of bloei van de geleverde goederen of een allergische reactie op deze producten.

Bij iedere veronderstelling, kan de verantwoordelijkheid van Florador maar aangenomen worden ter hoogte van het bedrag van de faktuur gebonden aan de aangeduide verantwoordelijkheid.

10. Facturering en betalingen

De geleverde producten zijn gefaktureerd volgens de keuze van Florador : contante betaling bij levering of bank of post overschrijving aangeduid door Florador, ten laatste 8 dagen na de faktuurdatum, behalve een eventuele onder akkoord.

De aankoper mag in geen enkele geval de betalingsdatum van de faktuur verlangen, of het bedrag verminderen om aangezien een klacht over de geleverde produkten.

De aanvaardig van de faktuur geeft een vole recht op de beslagneming, op de aangenomen vervaldatum.

Ledere onbetaalde faktuur op de vervaldatum geeft recht op een maandelijkse uitrest van 1,5% tot aan de volledig betaling ; behalve een conventionele boete van 15% van het faktuur met een minimum van 75 euros, zonder rechtnadeel voor Florador, op gevraagde bijgevoegde vergoedering.

11. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde producten blijven eigendom van Florador tot volledige betaling van facturen, in hoofdsom, rente en kosten. Indien de koper de geleverde producten voor de volledige betaling van de facturen met betrekking tot deze producten goederen heeft doorverkocht, gaat het krediet als gevolg van dergelijke doorverkoop automatisch naar Florador.

12. Diversen

De onjuistheid van een bepaalde voorwarde in de huidige algemene voorwarden, heeft geen enkele invloed op de echtheid vande andere voorwaarden.

Elk voorstel zal in het voordeel van Florador beslist worden. Ieder contract, de onderhandelingen en de gevolgen daarvan, zijn onderworpen aan de Belgische wetten, en iedere vastelling behoort exclusief toe, aan het tribunaal van het Brussels Gewest, beoordeeld in de franse taal.

Algemene voorwaarden-Florador

1. Doel en toepassingsgebied

Florador is een handelsnaam gebruikt door de heer Steven Brouns, woonachtig op 56 avenue G. Crock, 1160 te Oudergem, voornamelijk voor de import en verkoop van bloemen-producten aan groothandelaren en bloemisten, hierna te noemen “koper”. Deze voorwaarden regelen de verhouding tussen Florador en kopers. Hij zal geen uitzonderingen op deze voorwaarden toestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Florador.

 

2. Offertes en bestellingen

Aanbiedingen die Florador niet binden. Het contract is afgesloten vanaf het moment dat Florador de uitdrukkelijk bestelling van de koper aanvaardt. Florador behoudt zich het recht om de bestelling van de aankoper te weigeren, wanneer de vorige faktuur van de aankoper onbetaald blijft, en dit volgens de overeengekomen betalings periode. Tevens wanneer de koopkracht van de klant twijfelachtig schijnt.

 

3. Prijs

De aangeduide prijzen, in de aanbieding van Florador, zijn vastgestled op de huidige marktprijzen, zonder BTW. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de invoerrechten, andere belastingen, toeslagen kwaliteitscontrole en / of planten onderzoek, de kosten van het laden en lossen, inpakken, transport, verzekering inbegrepen in de prijs. Florador behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen op basis van veranderingen in de marktprijzen. Als de prijs verandert na het plaatsen van een bestelling, meldt Florador de prijsverhoging aan de aankoper. De laatste heeft een periode van 2 dagen om te bevestigen of de bestelling te annuleren.

Prijzen zijn in Euro’s, tenzij een andere valuta is vermeld op de factuur.

 

4. Verzending & Snelheden

Levertijden zijn slechts indicatief en dus geen bindende factor voor Florador. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen van de koper.

 

5. Overmacht, daden van God, vooruitziendheid

Florador kan niet verantwoordelijk gesteld worden zowel op het contractueel of extra contractueel vak, voorlopig of definitief van zijn verplichtingen ingeval de niet-uitvoering, het resultaat is van heirkracht of onvoorzienbaarheid . Zal worden beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, de volgende gebeurtenissen: rellen, oorlog, stakingen, natuurrampen, epidemieën, weg problemen en maatregelen van de overheid, en meer in het algemeen, een oorzaak buiten de redelijke controle van Florador.

Indien de uitvoering van hun verplichtingen, onfhankelijk van de goede wil van Florador niet mogelijk zijn of te kostelijk zijn, verbindt zich Florador met alle goede wil, een eerlijke aanpassing te doen op de contractuele overeenkonsten in een redelijke tijdsovereenkomst, om al zo en juist evenwicht te herstellen.

Bij gebrek van een akkoord in een redelijkuistel, een van de deelnemers kan de opzeg eisen van het contractuele overeenkomst, zonder eender welke vergoeding.

 

6. Kwaliteit

De door Florador geleverde producten voldoen aan de kwaliteitsnormen voor sierteeltproducten. Als er specifieke fytosanitaire eisen zijn, dient de koper dit aan Florador te melden bij het bestellen. De verpakking is gemaakt in overeenstemming met de gebruiken van de handel in bloemen en planten.

 

7. Vervoeren

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de transportkosten voor rekening van Florador. De aankoper draagt ​​alle risico’s verbonden aan het transport. In geen enkel geval kan Florador verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging ondergaan tijdens het vervoer, zelfs niet wanneer dit vervoer is gedaan voor hun , voor de rekening van de aankoper.

8. KLACHTEN

In geval van een fout in de levering, gebreken in de geleverde producten of schadeclaim met betrekking tot facturering, moet aanspraak worden gemaakt van de bevindingen van de storing / fout tot twee dagen na de levering van producten of de ontvangst van de betwiste factuur. Klachten kunnen worden gemaakt per fax, e-mail of telefoon. Als de claim wordt gedaan via de telefoon, moet deze schriftelijk worden bevestigd binnen 8 dagen na levering van de producten. De koper moet ook deze gebreken op de vervoersdocumenten melden.

Het einde van deze periodes leidt tot stilzwijgende aanvaarding door de koper van de geleverde goederen, en dus kan de rekening niet worden betwist.

De klachten moeten juist en klaar zijn en Florador behoudt zich het recht een onderzoek te doen naar de waarheid of kan eventueel de geleverde goederen invorderen.

De producten moeten in hun originele verpakking ingevorderd worden.

Volgens artikel 8 van de voorgestelde voorwaarden, draagt de aankoper alleen de verantwoordelijkheid over de beschaging en de risicos van het vervoer, de welke het doel is van de klachten bij Florador.

Vorderingen met betrekking tot een deel van de levering leidt niet tot afkeuring van de gehele zending.

 

9. Verantwoordelijkheid

Florador is alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid of die van haar werknemers of agenten. Florador is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de geleverde goederen of verrichte diensten, operationeel verlies, winstderving, verlies van productie, verlies van klanten of anderen.

Tenzij anders aangegeven, de door Florador geleverde producten zijn alleen ter decoratie en kunnen niet worden geconsumeerd. Florador is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van verkeerd gebruik van deze producten.

Florador zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van problemen in de groei of bloei van de geleverde goederen of een allergische reactie op deze producten.

Bij iedere veronderstelling, kan de verantwoordelijkheid van Florador maar aangenomen worden ter hoogte van het bedrag van de faktuur gebonden aan de aangeduide verantwoordelijkheid.

 

10. Facturering en betalingen

De geleverde producten zijn gefaktureerd volgens de keuze van Florador : contante betaling bij levering of bank of post overschrijving aangeduid door Florador, ten laatste 8 dagen na de faktuurdatum, behalve een eventuele onder akkoord.

De aankoper mag in geen enkele geval de betalingsdatum van de faktuur verlangen, of het bedrag verminderen om aangezien een klacht over de geleverde produkten.

De aanvaardig van de faktuur geeft een vole recht op de beslagneming, op de aangenomen vervaldatum.

Ledere onbetaalde faktuur op de vervaldatum geeft recht op een maandelijkse uitrest van 1,5% tot aan de volledig betaling ; behalve een conventionele boete van 15% van het faktuur met een minimum van 75 euros, zonder rechtnadeel voor Florador, op gevraagde bijgevoegde vergoedering.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde producten blijven eigendom van Florador tot volledige betaling van facturen, in hoofdsom, rente en kosten. Indien de koper de geleverde producten voor de volledige betaling van de facturen met betrekking tot deze producten goederen heeft doorverkocht, gaat het krediet als gevolg van dergelijke doorverkoop automatisch naar Florador.

 

12. Diversen

De onjuistheid van een bepaalde voorwarde in de huidige algemene voorwarden, heeft geen enkele invloed op de echtheid vande andere voorwaarden.

Elk voorstel zal in het voordeel van Florador beslist worden. Ieder contract, de onderhandelingen en de gevolgen daarvan, zijn onderworpen aan de Belgische wetten, en iedere vastelling behoort exclusief toe, aan het tribunaal van het Brussels Gewest, beoordeeld in de franse taal.

Tel. 0034 606 955 934
Email: steven@florador.be